1. Strona główna AGH/
  2. Glosariusz AGH/
  3. Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://glosariusz.agh.edu.pl/

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji webowej Glosariusz AGH.

  • Data publikacji strony internetowej:2023-05-10.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2023-06-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Na stronie występują błędy związane z nawigacją co może powodować trudności z jej odczytem przez osoby niewidome.
  • Błędy nawigacyjne w drzewie filtrów. Brak informacji dla użytkownika o poziomie zagnieżdżenia.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:2023-06-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:2023-06-30.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Tomczyk, mtomczyk@agh.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 617-48-97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie budynek A-0

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Dodatkowe informacje

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
Strona: bon.agh.edu.pl
E-mail: bon@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30